Журналістика і соціальна комунікація (мова навчання англійська) / Journalism and social communication

УкраїнськоюEnglish
Освітньо-професійна програма «Журналістика та соціальна комунікація» (Journalism and Social Communication) викладається англійською мовою і спрямована, в першу чергу, на іноземних студентів, які прагнуть здобути вищу освіту другого рівня в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.Під час навчального процесу викладаються дисципліни історико-теоретичного та прикладного характеру, які передбачають поглиблене опанування знань щодо природи журналістики і соціальної комунікації, специфіки виготовлення медіа продукту в умовах викликів сучасного інформаційного суспільства та глобалізації.Теоретичний зміст предметної сфери дисциплін основного блоку охоплює знання з теорії комунікації взагалі та масової зокрема, теорії діяльності в галузі журналістики; знання з історії професійної діяльності; знання про методи й засоби професійної діяльності, професійні стандарти.Програма зосереджується на формуванні базової журналістської магістерської освіти з акцентами на аналітиці та інноваційних підходах до формування медіа контенту. Загальний стиль навчання передбачає високий рівень самостійності та свідомості студентів у формуванні результатів навчання.Для здобувачів, які не мають бакалаврської освіти за спеціальністю «журналістика та соціальна комунікація», передбачені навчальні дисципліни, які формують теоретичні і практичні знання та навички з обраної спеціальності. Зокрема, дисципліна «Сучасна публіцистика» (Modern Publicism) забезпечує розуміння основних трендів розвитку публіцистики в Україні та за її межами, орієнтує студентів на кращі зразки професійної діяльності представників різних країн світу, формує критичне мислення. Упродовж вивчення курсу, студенти знайомляться зі специфікою творення публіцистичних текстів для різних медійних платформ, здобуваючи практичні навички спеціальності.Після закінчення навчання, випускники матимуть необхідні знання для діяльності у будь-яких видах ЗМІ, можуть продовжити освіту за третім рівнем, підвищувати кваліфікацію, отримати додаткову післядипломну освіту в межах України та за кордоном.Educational and professional program «Journalism and Social Communication» is taught in English and is aimed, first of all, at foreign students who want to obtain a second level higher education at the Institute of Journalism of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.During the educational process, the disciplines of historical and theoretical as well as applied nature are taught, which include in-depth knowledge of the nature of journalism and social communication, the specifics of the production of a media product in the face of the challenges of the modern information society and globalization.The theoretical content of the subject field of the disciplines of the main block encompasses knowledge of the theory of communication in general and mass communication in particular, the theory of activity in the field of journalism; knowledge of the history of professional activity; knowledge of methods and means of professional activity, professional standards.The program focuses on the formation of a basic journalistic postgraduate education with emphasis on analytics and innovative approaches to the formation of media content. The general style of learning involves a high level of autonomy and consciousness of students in the formation of learning outcomes.For those who do not have bachelor education in the field of journalism and social communication, there are provided educational disciplines that form theoretical and practical knowledge and skills in the chosen specialty. In particular, the discipline «Modern Publicism» provides an understanding of the main trends of the development of journalism in Ukraine and abroad, orienting students to the best examples of professional activities of representatives from different countries of the world, forming critical thinking. During the course, students are introduced to the specifics of creating journalistic texts for various media platforms, gaining practical skills in a specialty.Upon graduation, graduates will have the necessary knowledge for activities in any media, may continue their education at the third level, improve their qualifications, receive additional postgraduate education within Ukraine and abroad.

Comments are closed.