Нормативні документи

1. СТАТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

2.  ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

2. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

3. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ УНІВЕРСИТЕТУ

4. ПРО ПЕРЕДАЧУ ОКРЕМИХ ПРАВ ПРОФКОМУ ПРОФСПІЛКОВИМ БЮРО ФАКУЛЬТЕТІВ,
ІНСТИТУТІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ

 ПОСТАНОВА
профспілкового комітету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Протокол № 1            20 березня 2015 р.

         Відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України та Положення про первинну профспілкову організацію Київського національного університету імені Тараса Шевченка і з метою розширення самостійності профбюро у вирішенні виробничих та профспілкових питань профспілковий комітет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі КНУ).

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 1. Надати на термін повноважень профкому (з 19 березня 2015 р. по березень 2020 р.) окремі права профспілкового комітету наступним профспілковим бюро структурних  підрозділів університету: ННЦ «Інститут біології”, ННІ «Інститут геології», географічного, економічного, кібернетики, історичного, механіко-математичного, радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем, фізичного, філософського, соціології, психології, хімічного, юридичного факультетів, факультету навчання іноземних громадян, факультету інформаційних технологій, Інституту журналістки, Інституту міжнародних відносин, Інституту філології, Військового інституту, Інституту післядипломної освіти, Інституту високих технологій, кафедри фізвиховання, астрономічної обсерваторії, адмінгоспчастини, наукової бібліотеки, ректорату, бухгалтерії, студмістечка, інформаційно-обчислювального центру, НВМ, НДЧ, МЦКЕВ, автотранспорту, ЦХ №1, ЦХ №2, ВМЗ, фізико-математичного ліцею, центру українознавства, ВПЦ “Київський університет”, Коледжу геологорозвідувальних технологій, Оптико-механічному коледжу:
  • В питаннях представництва:
   • – представляти інтереси членів профспілки відповідного структурного підрозділу і захищати їх трудові, соціально-економічні права та інтереси згідно розділу ІІІ ст.37, 38, 39, розділу ІУ ст.40  Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
   • – безпосередньо звертатись (усно, письмово) із запитами до адміністрації структурного підрозділу та адміністрації університету і вимагати відповіді по суті поставленого питання.
   • – представляти інтереси членів профспілки відповідного підрозділу у Вчених радах, на зборах (конференціях) трудового колективу, відповідно до Статуту університету та колективного договору.
  • В питаннях виробничої роботи:
   • – заслуховувати звіти керівників підрозділів про виконання заходів з охорони праці, поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування;
   • – давати згоду на встановлення доплат (надбавок) згідно з діючим законодавством;
   • – давати або відмовляти у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником (крім науково-педагогічних працівників та керівників підрозділів (відділів, лабораторій тощо), а також крім випадків реорганізації, ліквідації та перепрофілювання структурних підрозділів.
   • – брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, в роботі комісії з питань охорони праці;
   • – здійснювати громадський контроль за виконанням керівником структурного підрозділу законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в структурному підрозділі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків;
   • – вносити пропозиції з питань поліпшення діяльності структурного підрозділу;
   • – узгоджувати графіки щорічних відпусток співробітників даного структурного підрозділу.
   • – подавати в робочу комісію університету по підготовці колективного договору пропозицї щодо внесення змін та доповнень до колективного договору, контролювати його виконання в даному структурному підрозділі, звертатись до керівника структурного підрозділу з вимогою усунення порушень умов колективного договору;
   • – контролювати своєчасність здійснення виплати та правильності нарахування заробітної плати працівникам даного структурного підрозділу;
   • – перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров”я, гуртожитків, які обслуговують даний структурний підрозділ;
   • – розміщувати власну інформацію у приміщеннях та на території структурного підрозділу;
   • – разом із керівництвом підрозділу організовувати роботу по оформленню листків непрацездатності, їх своєчасної передачі в комісію соціального страхування з твп університету;
   • – в підрозділах, де діють власні бухгалтерії, разом із керівництвом підрозділів, створювати окремі комісії соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
   • подавати в бюджетну комісію Вченої ради університету пропозиції щодо фінансування відповідних структурних підрозділів.
  • В питаннях внутріспілкової роботи:
   • – проводити в колективі роботу по розвитку трудової і громадської активності членів профспілки, залученню працівників у члени профспілки.
   • – приймати рішення щодо вступу у члени профспілки і виходу (виключення) із профспілки.
   • – вести облік працівників структурного підрозділу, які є членами профспілки, здійснювати своєчасне оформлення відповідних документів та видачу профспілкових квитків.
   • – здійснювати контроль за своєчасною сплатою членських профспілкових внесків.
   • – приймати рішення про надання нецільової матеріальної допомоги (за підписом голови профбюро), в межах ліміту 30% від членських внесків співробітників та 30% від членських внесків студентів даного структурного підрозділу (за винятком суми коштів, які перераховуються до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України як відрахування від профспілкових внесків).
 1. Щорічно в ІУ кварталі поточного року розглядати на засіданні профкому питання щодо виконання даної постанови.
 2. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову профкому          Цвиха В.Ф.

 

Голова профкому                                                            В. Ф. Цвих

Проект для ресторана www.clovis.com.ua