Онкович Ганна Володимирівна

Онкович Ганна Володимирівна (1 січня 1944, с. Шагаєво, Горьковська область, РРФСР) – український науковець, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Київ), відомий український лінгводидакт, медіапедагог, дослідник у галузі медіаосвіти. Досліджує проблематику медіадидактики (переважно на матеріалі преси та інтернет-джерел). Автор багатьох публікацій з тематики медіаосвіти, лінгводидактики, українознавства, педагогіки вищої школи. Учасниця і організатор ряду міжнародних наукових конференцій з педагогіки, медіакультури, журналістики та медіаосвіти.

З наукової біографії

Професор архітектурного факультету Київського Інженерно-будівельного інституту Віктор Васильович Чепелик і Ганна Онкович. 1970 рік

Виступ Онкович Г.В. на ІV конференції European Conference on Information Literacy (ECIL) у Празі, 2016 р.

Г. В. Онкович народилася 1944 року в Росії. Батько, учитель за фахом, перебував у діючій армії, мати працювала сільською фельдшеркою.

У 1961 р. закінчила київську школу № 147. Працювала у друкарні й видавництві Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1963–1967 рр. – вчилася на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, після закінчення якого працювала старшим лаборантом із виконанням обов’язків редактора багатотиражної газети Київського інженерно-будівельного інституту. У 1969–1971 рр. – викладач цього ж ВНЗ.

У 1971–1974 рр. – аспірантка філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка по кафедрі української літератури.

Професійна кар’єра після захисту кандидатської дисертації: старший викладач (1984), кандидат філологічних наук (1988), доцент (1989) кафедри російської, потім – російської та української мов Київського інженерно-будівельного інституту, доктор педагогічних наук (1995), професор (1997).

Кандидатська дисертація (1988) – зі спеціальності 10.01.10 – журналістика – «Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев».

Докторська дисертація (1995) – зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (української мови) – «Теоретичні основи використання засобів масової інформації у навчанні української мови студентів-нефілологів».

Професійна кар’єра після захисту докторської дисертації: доцент кафедри українознавства Київського державного технічного університету будівництва та архітектури (1995–1996 рр.), професор кафедри українознавства Державної академії керівних кадрів освіти (кол. УІПКККО) (1996–1998 рр.) та Інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України (1998 р.), професор Інституту розвитку людини (Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»), проректор з наукової роботи та керівник Центру україністики та культурології, завідувач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (1999–2003 рр., за сумісництвом). З 2000 до 2015 рр. – завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України. За сумісництвом – професор кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету України «КПІ». Від 2016 р. – завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та медіадидактики Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти (МОІППО), завідувач науково-методичної лабораторії медіаосвіти, інструментальної медіадидактики та освітнього дизайну.

Від січня 2018 року – професор Київського медичного університету, завідувач науково-дослідницької лабораторії “Формування особистості студента” цього ж вишу.

Г. В. Онкович – академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО) з 2009 р. й академік Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (Україна) з дня її заснування, член редколегій наукових фахових видань («Вища освіта України» – від дня заснування видання по 2015 р. заступник головного редактора, «Мова і культура», «Дивослово», «Наукові студії». Впродовж багатьох років очолювала корпункт журналу “Рідна школа” (США) в Україні.

Цікавою інноваційною формою роботи з осучаснення фахових знань впродовж життя є її реально-віртуальний проект “Школа медіаосвіти на Кінбурні”.

Творчий доробок

Г. В. Онкович – автор і співавтор понад 20 монографій, 25 посібників та навчальних програм. Вона авторка понад 670 наукових, навчально- і науково-методичних праць (філологія, журналістика, методика викладання мови як іноземної, педагогіка, українознавство, медіаосвіта, медіадидактика), учасник ряду міжнародних конференцій в Україні, Білорусі, Болгарії, Грузії, Естонії, Китаї, Латвії, Молдові, Німеччині, Польщі, Росії, США, Туреччині, Угорщині, Узбекистані, Фінляндії, Франції, Хорватії. Член оргкомітету від України в Європейській конференції з інформаційної грамотності.

Г. В. Онкович – науковий керівник 22 захищених кандидатських та консультант двох захищених докторських дисертацій.

Вибрані праці Г. Онкович

Показувати повністю

 • Онкович Г. В. Є. В. Федоренко – головний редактор часопису «Рідна школа» (США) / Онкович А. Д., Онкович Г. В. // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р. / HAH України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Львів: [б. в.], 2003. – С. 913–919.
 • Онкович Г. В. Векторы развития современного медиаобразования // Журналистика и медиаобразование – 2010 / Под ред. А. П. Короченского, М. Ю. Казак. Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. С. 296–302. (рос.)
 • Онкович Г. В. Медиаобразование: векторы развития // Педагогическое образование: вызовы ХХІ века. Ч. 1. М.: МАНПО, 2010. С. 322–338. (рос.)
 • Онкович Г. В. Медиаобразовательные технологии и компетентностно-ориентированный подход в обучении // Современные тенденции в развитии российского медиаобразования – 2010. Т.2 / Под общ. ред. Е. Л. Вартановой, И. В. Жилавской. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 53–58. (рос.)
 • Онкович Г. В. Медиапедагогика и медиаобразование: распространение в мире // Дивослово. 2007. № 6. С. 2–4.
 • Онкович Г. В. Медіаосвіта: сучасний стан і перспективи розвитку // Мова і культура: науковий журнал. 2009. Вип. 12. Т. ХІ (136). С. 39–45.
 • Онкович Г. В. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа // Вища освіта України. 2008. № 3. Д. 1. С. 130–137.
 • Онкович Г. В. Медіаосвіта як навчальна дисципліна // Вища освіта України. Дод. 4, т. 23. 2010. С. 483–493.
 • Онкович Г. В. ХАТА: слово-тема і культурознак. Мовні стилі: навчальний посібник. – К.: ІВО АПН України, 2010. – 71 с.
 • Онкович Г. В. Средства массовой коммуникации в терминологическом пространстве медиаобразования // Дивослово. 2007. № 5. С. 29–31.
 • Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранному: [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 332 с.
 • Онкович Г. В. Светское и теологическое медиаобразование: [монография] / Федоров А. В., Онкович Г. В., Левицкая А. А. // Scholars’ Press, 2018. – 320 с.
 • Ганна Онкович, Володимир Білецький, Артем Онкович, Микола Ткаченко. Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика// Вища школа, 2019. № 1 (174). – С.26 – 33;
 • Онкович А. Д. , Боголюбова М. М. Нове в медіаосвіті: мовно-педагогічна блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 336 с. – С.195 – 199. ISBN 978-617-7675-44-9
 • Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 336 с. – С. 204 – 208. ISBN 978-617-7675-44-9 .
 • Онкович Г. В., Криворотенко О. Г. Педагогічна блогодидактика вчителів української мови та літератури // Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – 252 с. – С. 82 – 88.
 • Онкович Г. В., Онкович А. Д. Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. – Вип. 2 (88). – 311 с. – С. 208–212.

Окремі статті

 • Horizontal and Vertical Vectors of Modern Media Didactics [Electronic resource] / Anna Onkovich // The current state of mediaeducation in Russia in the context of worldtrends. – Textdata. – Moscow, 2013. – P. 72–78. – Modeofaccess: http://www.aup.com.ua/uploads/Conferencepdf#page=72.
 • Oriented Media Education / Аnna Onkovich // Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, Istambul, Turkey, October 22–25, 2013 ; Revised Selected Papers ; Diane Mizrachi, Raiph Catts, Sonja Spiranec (Eds.). – Springer, 2013. – P. 282–287.
 • Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education Electronicresource] / Аnna Onkovich // Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. – Textdata. – Springer International Publishing, 2013. – P. 282–287. – Modeofaccess: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_36.
 • Vectors of Modern Media Education Development / G. V. Onkovych // Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the wayto integration. – Ariel (Ariel University Center of Samaria), Israel, 2014. – Issue 5. – P. 385–292.
 • Hanna Onkovych. EDUCATIONAL COMICS AS MEDIA EDUCATION TECHNOLOGIES // Hanna Onkovych, Artem Onkovych . verbaluri komunikaciuriteqnologiebi – 5. VERBAL COMMUNICATION TECHNIQUES – INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEE. – Тбілісі: Грузинський технічний університет, 2016. – С. 171–177.

Звання, відзнаки та нагороди

Ганна Володимирівна Онкович відзначена знаком «Відмінник освіти України».

Нагороджена державними відзнаками:

Ганна Володимирівна Онкович – п’ятикратний переможець конкурсу за програмою «Трансформація гуманітарної освіти в Україні», ініційованої Фондом «Відродження» (1994).

Джерела

Примітки

Нині ім’я українського вченого, медіадидакта і теоретика медіаосвіти Ганни Онкович серед таких світових учених, теоретиків медіаосвіти, як Жан Бодрійяр – французький соціолог і філософ, відомий своїми роботами про медіа, віртуальність, Війну в затоці); Девід Бакінгем – британський вчений і теоретик медіаосвіти; https://uk.wikipedia.org/wiki/; Дівіна Фрау-Майгс – французький дослідник і теоретик у сфері медіа; Чомскі Ноам – американський лінгвіст і політичний аналітик, Маршалл Маклуен – канадійський теоретик в сфері медіа ; Ніл Постмен – американський медіа еколог; Олександр Федоров – російський вчений і теоретик медіаосвіти; // Федоров А.В. Медиапедагоги и теоретики медиакультуры зарубежных стран: энциклопедический справочник. М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2011. 54 с.

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. До 70-річчя від дня народження: біобібліографія / НАПН України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та методології гуманітар. освіти ; упоряд. і наук. ред. О. А. Щербакова. – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2015. – 232 с. : табл. – С. 6.

Тетяна Борко, Уроки Школи медіаосвіти на Кінбурні // Культура і життя. – 12 жовтня 2018. – № 41. – С. 10-11.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Школа_медіаосвіти_на_Кінбурні&stable=0

Comments are closed.