Кафедра видавничої справи та редагування

Концепція розвитку

ПРОГРАМА

розвитку кафедри видавничої справи та редагування

Інституту журналістики

1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри видавничої справи та редагування

У сучасному світі відбувається радикальна зміна умов і способів функціонування медій, динамічні трансформації охопили книжну справу та видавничу сферу. Проявилися суперечності між компетентнісними потребами медійного середовища, видавничої галузі та конфігурацією компетенцій, на формування яких зорієнтований навчальний процес у вищій школі. Бракує цілісного розуміння професіограми редактора, контент-продюсера сучасних медій та видавничої справи, актуальних її вимірів у майбутньому.

Пропонована програма покликана переформатувати засадничі аспекти функціонування кафедри з метою забезпечення їх відповідності сучасним і неминучим у майбутньому реаліям, підвищити її роль як одного із центрів підготовки інтелектуально-креативного й організаційного ядра видавничої галузі та медіаіндустрії, розвинути конкурентні переваги на ринку освітніх послуг, наблизити результати навчального процесу до галузевих потреб у фахівцях, активізувати управління кар’єрами випускників, репозиціонувати імідж.

2. Прогноз галузевих тенденцій як передумов розвитку кафедри

Незавершеність трансформацій медійної (видавничої) сфери, недостатня визрілість параметрів, які конфігуруватимуть її характеристики в перспективі, зобов’язують до мобільного і кваліфікованого відстежування тенденцій в освітньому середовищі і розвитку потреб на ринку праці, вчасного маневру в моделюванні та забезпеченні підготовки фахівців актуальних компетентнісних профілів і їх комбінацій, а також підвищення якості освіти. Медійна сфера і видавнича її галузь потребують фахівців із медійної логістики, контент-продюсингу, інших раніше незатребуваних видів діяльності, що зобов’язує постійно збагачувати титульний напрям підготовки інноваційними компетенціями. Загострення конкуренції на ринку освітніх послуг ставить у ранг актуальних завдань забезпечення унікальності кафедри як генератора ідей та ефективного оператора формування основних і додаткових компетенцій майбутніх фахівців. Прискорювання змін у діловій сфері зрівнює значущість формування конкурентоспроможного фахівця та високоосвіченої, креативної, інноваційної, високоадаптивної особистості. З урахуванням цих та інших тенденцій реалізація пропонованої програми покликана розвинути ключовий потенціал кафедри, актуалізувати зміст і результати її роботи, підвищити конкурентоспроможність в освітньому просторі.

3. Концепція розвитку кафедри

3.1. Орієнтири концепції

У процесі реалізації програми кафедра має заявити про себе й утвердитися як Всеукраїнський дослідницький і навчально-методичний центр з медіапроблематики та підготовки висококваліфікованих фахівців з видавничої справи, редагування медій і контент-продюсингу. Такі фахівці повинні мати якісні фундаментальні знання й широкий фаховий кругозір, вміти аналізувати інформаційні потоки, генерувати ефективні ідеї та володіти необхідними можливостями для їх реалізації, злагоджено працювати в команді і виявляти необхідні для справи лідерські якості. Із цим пов’язана необхідність збагачення напрацьованого кафедрою досвіду, впровадження новітніх теоретичних і прикладних ідей, реалізації ефективних і резонансних освітніх проектів, розширення простору й урізноманітнення форм міжкафедральної співпраці та взаємодії із суб’єктами медійної (видавничої) справи. Логічною бачиться і зміна її назви.

3.2. Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку кафедри

Основою розвитку кафедри є усвідомлення її місії як інтелектуального, дослідницького, навчально-методичного та організаційного центру, що фокусує свою діяльність на різновимірному пізнанні медіасфери, відстежуванні тенденцій розвитку й актуальних потреб ринку праці, підготовці висококваліфікованого, мотивованого на діловий та особистісний успіх кадрового потенціалу видавничої галузі й інших середовищ, які потребують фахівців відповідних змісту її діяльності профілів.

4. Призначення, мета і завдання кафедри

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на основі традицій, переваг університетської освіти й орієнтованості на ключові інноваційні потреби медіа- сфери. Це окреслює мету діяльності: впровадження моделей підготовки фахівців конвергентного типу, спроможних якісно досліджувати і розуміти медіаринок, генерувати і висококваліфіковано, на основі традиційних і новітніх технологій, реалізовувати креативні ідеї на всіх маркетингових і процесуальних етапах роботи з медіапродуктами різних типів, у різних технологічних і функціональних форматах, автономно й у взаємодії із суб’єктами партнерських відносин, цільовими аудиторіями (створення цінностей спільно з клієнтами тощо).

Кафедра створюватиме простір для оволодіння майбутніми фахівцями і додатковими (супутніми) кваліфікаційними ознаками, що розширювало б їх затребуваність у сфері праці та перспективи ділового успіху, підвищувало б роль
у досягненні цілей діяльності суб’єктами медійної сфери. Важливе завдання кафедри – розвиток їхнього особистісного потенціалу.

Кафедра зосереджуватиме свої зусилля на питаннях доуніверситетської підготовки(профорієнтація) та післядипломної до- і перепідготовки.

5. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри видавничої справи та редагування є: навчально-методична і науково-дослідна робота, науково-дослідна робота зі студентами, міжкафедральні та міжгалузеві наукові зв’язки, підготовка професорсько-викладацького складу, робота кураторів. У їх реалізації кафедра орієнтуватиметься на дотримання балансів між класичними університетськими та інноваційними освітніми підходами і практиками.

6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри

6.1. Структура організації навчально-виховної роботи

Упродовж реалізації Програми розвитку кафедра здійснюватиме підготовку фахівців на основі поєднання класичних університетських засад і компетентнісного підходу, вдосконалення навчальних планів і програм, постійного оновлення компетентнісних профілів випускників.

У навчальному процесі кафедра зосереджуватиме зусилля на формуванні компетенцій за такими профілями: видавнича діяльність, редагування медій, контент-продюсинг і медіапродюсинг, інформаційна логістика, дистрибуція і монетизація контенту, видавнича аналітика і книжкова критика. Цільовий
горизонт — максимальне оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками генерування ідей, проектування, моделювання, підготовки та дистрибуції традиційних і новітніх (інтерактивних, крос- і мультимедійних) медійних продуктів, менеджменту і самоменеджменту в медійній сфері. Принциповий акцент – їх здатність працювати з профільним і супровідними варіантами контенту.

На цьому напрямі роботи кафедра використовуватиме:

 • залучення до реалізації навчальних планів і програм провідних фахівців медійної (видавничої) справи;
 • обговорення галузевих потреб у кадрах і відповідних змін у навчальному процесі під час засідань Секції з видавничої справи та редагування НМК Міністерства освіти та науки України за участю представників роботодавців з метою вдосконалення змісту підготовки фахівців;
 • постійне вдосконалення навчальних планів і програм на основі розвитку науки, практики та потреб медійної сфери;
 • створення нових навчальних курсів, формування електронної навчальної фахової бібліотеки для студентів, сприяння вдосконаленню їх самостійної роботи, навчальної і виробничої практик, впровадженню креативних ідей;
 • поєднання класичних аудиторних занять із прикладними тренінгами, випробуванням студентів практичними справами.

В організації навчального процесу буде застосовано проблемно-лаболаторний підхід.

6.2. Структура організації науково-дослідного процесу, наукова робота зі студентами; міжнародні наукові зв’язки

Кафедра зосереджуватиме зусилля на дослідженні наукової теми «Соціум. Медії. Книжність» із залученням студентів, представників ділової сфери та вищих навчальних закладів України й зарубіжних країн.

Платформи оприлюднення та апробування наукових результатів:

 • щорічне проведення на базі Інституту журналістики науково-практичної конференції з актуальних проблем розвитку медіасфери і книжності.
 • підготовка і випуск авторських, колективних дослідницьких праць із актуальних проблем медійної справи та книжності.

Інші заходи: генерування і просування пропозицій щодо грантової підтримки наукових проектів кафедри; стимулювання участі викладачів у роботі наукових конференцій, семінарів, редколегій наукових видань; публікування наукових доробків у виданнях з високим імпакт-фактором.

Наукова робота кафедри зі студентами:

 • впровадження у практику спільного розроблення наукових тем і підготовки спільних наукових статей викладачів і студентів;
 • сприяння роботі секції з видавничої справи та редагування Наукового товариства студентів та аспірантів університету;
 • сприяння участі студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіадах з видавничої справи
 • оприлюднення наукових надбань студентів на сайті й у виданнях кафедри;
 • сприяння участі студентів у науково-практичних конференціях;
 • запровадження рубрики на сайті кафедри «ВСР: студентська кафедра».

Міжнародні наукові зв’язки:

 • установити зв’язки кафедри із кафедрами зарубіжних вищих навчальних закладів, які готують фахівців із видавничої справи та редагування, з метою аналізу спільних проблем, обміну досвідом, навчально-методичними матеріалами, а також задля реалізації спільних програм підготовки фахівців, здійснення інтегрованих наукових проектів;
 • брати активну участь у реалізації наукових програм відповідно до угод КНУ імені Тараса Шевченка із зарубіжними вищими навчальними закладами;
 • сприяти опублікуванню праць викладачів і студентів у зарубіжних наукових виданнях;
 • знаходити можливості участі у міжнародних навчальних і наукових проектах.

Сукупні результати наукової роботи покликані сформувати імідж кафедри як дослідницького центру з медіапроблематики, книжної справи та видавничої діяльності.

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу

З метою забезпечення високого рівня навчально-методичної та наукової роботи, спадкоємності як однієї з передумов раціональної інноваційності забезпечити: створення резерву викладацьких кадрів із середовища студентів і схильних до педагогічної роботи фахівців-практиків; підготовку викладацьких кадрів через аспірантуру; сприяння захисту викладачами кафедри кандидатських і докторських дисертацій; роботу при кафедрі теоретико-практичного семінару тощо.

Наукова проблематика кафедри:

 • Видавничі стратегії
 • Людина в контексті медіасистем
 • Теорія і практика редагування
 • Цифрові трансформації медіагалузі
 • Інновації у видавничій справі та медіагалузі
 • Медіадослідження та медіаспоживання
 • Довідкові видання, ділові медії
 • Культура видавничої продукції
 • Постать автора в сучасних координатах соціокомунікаційного середовища
 • Трансформації місцевих медій

6.4. Робота кураторів

Основні орієнтири роботи кураторів:

 • створення в студентському середовищі солідаристської атмосфери, фахового етосу, культури спадкоємності і співпричетності до історії та актуальних справ кафедри;
 • розвиток громадської активності, сприяння участі в соціальних проектах, роботі органів студентського самоврядування;
 • сприяння участі студентів у конкурсах медіапроектів і наукових робіт, фестивалях молодих видавців;
 • запровадження традиції першої лекції першокурсників у музеї книги і друкарства;
 • підготовка разом із студентами матеріалів для рубрики на сайті кафедри «Наші» про життєвий і професійний шлях випускників;
 • підвищення навчальної мотивації студентів, удосконалення виховних взаємодій, сприяння їхньому особистісному і фаховому самоутвердженню.

6.5. Перспективний план навчальних і наукових публікацій

З метою оптимального здійснення навчального процесу: домогтися наявності навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін, які читають викладачі кафедри; забезпечити наявність на web-сторінці кафедри сайту Інституту журналістики навчальних програм і методичних матеріалів. а також англомовних версій інформаційних пакетів; забезпечити випуск кафедральної монографії «Соціум. Медії. Книжність»; модернізувати відповідно до вимог сьогодення науковий журнал «Редактор і видавець».

7. Умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри видавничої справи та редагування можливе за таких умов: постійний моніторинг тенденцій у медіасфері, діалог із роботодавцями; розвиток потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри; орієнтація на вдосконалення навчально-виховних планів і освітніх технологій; намагання забезпечити статус кафедри як Всеукраїнського центру медійної (видавничої) культури; сприяння всебічному розвитку студентів; самоініціативність і саморозвиток викладачів; цілеспрямована і послідовна роботі з кадровим резервом; щорічне проведення в університеті Форуму національної книги; побудова кафедрального менеджменту на основі ефективних надбань управлінської науки і практики.

Програму розвитку підготував завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент Теремко В. І.

Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри № 5 від 9 грудня 2013 р.).