МЕЛЕЩЕНКО Олександр Костянтинович

МЕЛЕЩЕНКО Олександр Костянтинович (25.02.1960, м. Київ).

Доктор філологічних наук, професор, репортер, коментатор, оглядач, рецензент.

Закінчив факультет журналістики КНУТШ (1983), аспірантуру (1990), докторантуру цього ж факультету (1999).

Працював у багатотиражній пресі (1983–88): “Молода гвардія”, “Вечірній Київ”, “Сегодня”; інформаційному агентстві Укріформ, робив сюжети для інформаційного випуску новин телеканалу ММЦ-Інтерньюз (нині – СТБ).

В університеті з 1990 р. Працював інженером факультету журналістики (1990–91), асистентом кафедри періодичної преси та кафедри журналістської майстерності (1991–96), доцентом (1996–2003), професором (з 2003), завідувачем кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики (з 2005).

Захистив кандидатську дисертацію “Газетні інформаційні моделі: взаємозв’язок та взаємозалежність концепції і структури тематики” (1993), докторську “Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір” (1998).

Займається газетно-журнальною журналістикою, Інтернет-журналістикою, літературним редагуванням, коректурою, газетними жанрами, журналістською майстерністю, історією, теорією та практикою зарубіжної журналістики, проблематикою ЗМІ, інформаційним суспільством, інформаційним простором, теорією та історією масових комунікацій, міжнародною журналістикою, теорією журналістики, сучасною українською журналістикою, журналістським фахом.

Автор 1 монографії, 1 наукової брошури, 1 навчально-методичного комплексу, 8 навчальних посібників (4 у співавторстві), 1 бібліографічного посібника (у співавторстві), 1 конспекту лекцій (у співавторстві), 1 словника термінів і понять (у співавторстві) та 115 наукових праць.

Був ученим секретарем науково-методичної ради з журналістики при МОН України.

 

СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 

Дисертація та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика

 

Газетні інформаційні моделі: взаємозв’язок і взаємозалежність концепції і структури тематики: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук, 10.01.08 – журналістика / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т журналістики. К.: Б. в., 1993. 176 с. (7,33 друк. арк.).

Газетні інформаційні моделі: взаємозв’язок і взаємозалежність концепції і структури тематики: Автореф. дис. …на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук, 10.01.08 – журналістика / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т журналістики. К.: Б. в., 1993. 22 с. (0,92 друк. арк.).

 

Дисертація та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика

 

Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір: Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. філолог. наук, 10.01.08 – журналістика / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка; Ін-т журналістики. К.: Б. в., 1998. 385 с. (16,04 друк. арк.).

Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір: Автореф. дис. …на здобуття наук. ступеня докт. філолог. наук, 10.01.08 – журналістика / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка; Ін-т журналістики. – К., 1998. – 39 с. (2,42 друк. арк.).

 

Наукові статті

(до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика)

 

 1. Проблеми використання персональних ЕОМ в редакційному процесі // Журналiстика. Преса. Телебачення. Радіо. К.: Либідь, 1990. Вип. 22. С. 27 – 35 (0,5 друк. арк.).
 2. Висвітлення екологічної ситуації в Запоріжжі (на прикладах публікацій місцевої та центральної преси) // Журналiстика. Преса. Телебачення. Радіо. К.: Либідь, 1992. Вип. 24. С. 41 – 57 (0,85 друк. арк.).
 3. Сенсація в газеті // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо. К.: ВПЦ “Київський університет”, 1993. Вип. 25. С. 141 – 147 (0,33 друк. арк.).

 

(до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика)

 

 1. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету: Серія: Журналістика. К.: ВПЦ “Київський університет”, 1993. Вип.1. С. 195 – 206 (0,62 друк. арк.).
 2. Помилки в сучасних газетах: причини й наслідки // Збірник праць студентів і аспірантів Київського університету ім. Т. Шевченка (гуманітарні науки) / Київ. ун-т. К.: Б. в., 1994. 125 с. Бібліогр.: немає назв. Укр. Деп. в ДНТБ України 20.07. 1994. № 1301. Ук.-94. С. 91 – 99 (0,37 друк. арк.).
 3. Програма “Цивілізація” як система, що навчає // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. К.: Б. в., 1995. Вип. 2. С. 95 – 106 (0,62 друк. арк.). Співавт.: Кирилкін О. Є.
 4. Проблема “відпливу мозків” у дзеркалі преси // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. К.: Б. в., 1996. Вип. 3. С. 179 – 190 (0,62 друк. арк.).
 5. Який газетний заголовок кращий – “радянський”,“американський” чи “український”? // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. К.: Б. в., 1997. Вип. 4. С. 195 – 201 (0,37 друк. арк.).
 6. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. ст. / за заг. ред. проф. В. І. Шкляра. К.: Б. в., 1997. Вип. 1. С. 35 – 43 (0,5 друк. арк.).
 7. Голос України у світових інформаційних потоках // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. ст. / за заг. ред. проф. В. І. Шкляра. К.: Б. в., 1998. Вип 2. С.54 – 60 (0,41 друк. арк.).
 8. Телекомунікаційна політика України // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. Вип. 5. С. 33 – 38 (0,85 друк. арк.).
 9. Журналіст за комп’ютером: наук.-популяр. видання: бібліотечка журналіста Інституту журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. К.: ЦВП, 1998. 23 с. (1 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.

 

(після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика)

 

 1. Нові концептуальні підходи до вивчення курсу “Сучасна зарубіжна журналістика” // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. ст. / за заг. ред. проф. В. І. Шкляра. К.: ЦВП, 1999. Вип 3. С. 77 – 79 (0,1 друк. арк.).
 2. Журналист за компьютером // Современная журналистика: учебн. для студ. ин-тов и фак-тов журн. К.: ЦВП, 1999. С. 528 – 544 (1 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.
 3. Політика і ЗМІ: вісім років співіснування в незалежній Україні // Публіцистика і політика: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. А. А. Чічановського. К.: Б. в., 2000. Вип. 1. С. 15 – 18 (0,2 друк. арк.).
 4. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. ст. / за заг. ред. В. І. Шкляра. К.: Б. в., 2000. Вип. 4. С.83 – 91 (0,45 друк. арк.). Співавт. Почтарь Г. М.
 5. Вітчизняні інформаційні агентства новітньої доби // Публіцистика і політика: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. А. А. Чічановського. К.: Б. в., 2002. Вип. 3. С. 67 – 73 (0,28 друк. арк.).
 6. Бібліографія української та російської журналістики як привід для роздумів // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17 – 18 трав. 2002 р. / За ред. М. М. Романюка. Львів: Б. в., 2002. С. 193 – 197 (0,25 друк. арк.).
 7. Спроби контролю української зони мережі Інтернет у контексті світового досвіду // Зб. праць Наук.-дослідн. центру періодики. Львів: Б. в., 2002. Вип. 10. С. 192 – 197 (0,28 друк. арк.).
 8. Взаємодія ЗМІ: нові форми як відповідь на виклики часу // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. Вип. 3. С. 95 – 99 (0,39 друк. арк.).
 9. Проблеми та перспективи України у світових інформаційних потоках // Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія Літературознавство. Журналістика. 2002. Вип. 5. С. 28 – 33 (0,39 друк. арк.).
 10. Телебачення та мережа Інтернет: віртуалізація телевізійних студій і журналістської професії ведучого новин // Журналістика: щорічн. наук. зб. / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н. Сидоренко; Ін-т журналістики КНУТШ. 2002. Вип. 1 (26). С. 77 – 85 (0,65 друк. арк.).
 11. Публіцистика Віктора Гюго // Журналістика: щорічн. наук. зб. / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н. Сидоренко; Ін-т журналістики КНУТШ. 2003. Вип. 2 (27). С. 97 – 105 (0,59 друк. арк.).
 12. Проблеми української зони мережi Iнтернет // Зб. праць Наук.-дослідн. центру періодики. Львів: Б. в., 2003. Вип. 11. С. 359 – 364 (0,27 друк. арк.).
 13. Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово // Наукові записки Ін-ту журналістики: наук. вид. / за ред. В. В. Різуна. 2007. Т. 27. С. 148 – 151 (0,41 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.
 14. Міжнародна журналістика: новітні форми підготовки фахівців // Пам’ять століть: Іст. і літ. журнал. 2007. № 3 (66). С. 60 – 68 (0,6 друк. арк.).
 15. Великий українець, великий мислитель, великий науковець (пам’яті визнаного теоретика журналістики та публіцистики, одного із засновників львівської школи журналістики та журналістикознавства Володимира Йосиповича Здоровеги) // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. Вип. 8. С. 184 – 187 (0,28 друк. арк.).
 16. Класифікація видань як перший етап моделювання засобів масової комунікації. Концептуальні моделі сучасної газетної періодики // Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: Колективна монографія / В. В. Різун, В. Ф. Іванов, Н. П. Шумарова та ін.; за ред. В. В. Різуна; упоряд. Т. В. Скотникова. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. С. 62 – 63, 65 – 68 (0,31 друк. арк.).
 17. Глокалізація засобів масової інформації та комунікації як нове соціокультурне явище // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Вип. 75. Ч. ІІ. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. С. 18 – 20 (0,24 друк. арк.).
 18. Культурно-цивілізаційні передумови розвитку тероризму в контексті глобалізації та інформатизації суспільства // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. 47 / відп. ред. Є. А. Макаренко. К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. С. 200 – 227 (1,60 друк. арк.). Співавт.: Свентицька О. В.
 19. Образ людини в образній структурі журналістики // Образ: наук. видання / за ред. Н. М. Сидоренко. 2010. Вип. 11. С. 14 – 23 (0,57 друк. арк.). Співавт.: Дудко О. С., Іванов В. Ф.
 20. Дослідження рекламних комунікацій в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Діалог: Медіастудії: зб.наук. праць / відп. ред. О. В. Александров. Одеса: Астропринт, 2012. Вип.14. С. 91 – 99 (0,32 д.а.).
 21. Актуальні питання журналістики: зб. наук. ст. і виступів офіц. опонента на захистах канд. і докт. дис. / КНУТШ, ІЖ. К.: Паливода, 2012. 112 с. (5,77 друк. арк.).
 22. Передісторія журналістики: спроба нових теоретичних знахідок // Наукові записки: наук. видання / за ред. В. В. Різуна. 2012. Т. 49. С. 15 – 20 (0,10 друк. арк.).
 23. Економна смерть журналістики // Журналістика: щорічн. наук. зб. / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н. Сидоренко; Ін-т журналістики КНУТШ. 2013. Вип. 12 (37). С. 49 – 57 (0,52 друк. арк.).
 24. Значення рольової гри та породжуваних нею образів в університетській підготовці журналістів  //   Образ:  наук.  видання  /  за  ред. Н. М. Сидоренко. 2013. Вип. 14. С. 19 – 24 (0,38 друк. арк.).
 25. Проблеми форми в журналістиці // Образ: наук.  журнал  /  за  ред. Н. М. Сидоренко та О. Г. Ткаченко. 2015. Вип. 16. № 1. Суми: Вид-во СумДу, 2015. С. 21 – 29 (0,99 друк. арк.). Співавт. : Деяк-Якобишин О. М.
 26. Жанр замітки у пресовій і фотожурналістиці: огляд теоретичних напрацювань й критичний коментар // Журналістика: щорічн. наук. зб. / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н. Сидоренко; Ін-т журналістики КНУТШ. 2017. Вип. 16 (41). С. 138 – 149 (0,70 друк. арк.).
 27. A new look at the theory, history, methodology, practice of journalism: A Collection of scientific articles. Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 52 p. Режим доступу: https://www.morebooks.shop/bookprice_offer_54c0906ad40d4adf54f39933c027a135e98929fb?auth_token=d3d3LmxhcC1wdWJsaXNoaW5nLmNvbTpmNWE2YzAyMWNlNzMyMmVkNzkwYjljMzRmYjk1MWUwZg%3D%3D&locale=ru&currency=EUR. Дата звернення: 20.02.2018. (2,23 друк. арк.).

 

Монографії

(до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика)

 

 1. Спогади про майбутнє // Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис: Мукомела О. Г., Шкляр В. І., Мелещенко О. К., Паримський І. С. / за наук. ред. проф. Шкляра В. І. – К.: КМУЦА, 1996. С.101 – 155 (3,5 друк. арк.).
 2. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір: монографія / Київський університет ім. Т. Шевченка / наук. ред. А. З. Москаленко. – К.: ВІПОЛ, 1998. 195 с. (15,83 друк. арк.).
 3. Чотири століття британської журналістики // Наукові записки: наук. вид. / за ред. В. В. Різуна. 2002. Т. 9. С.191 – 228 (6,18 друк. арк.). Співавт.: Черняков Б. І.
 4. Журналістика Франції // Наукові записки: наук. вид. / за ред. В. В. Різуна. 2003. Т. 10. С. 159 – 212 (8,34 друк. арк.). Співавт.: Черняков Б. І.
 5. Теорія журналістики і масової комунікації: Україномовні та російськомовні джерела (1991 – 2001): матеріали до бібліографії. К.: Б. в., 2005. 68 с. (5,66 друк. арк.). Співавт.: Черняков Б. І.
 6. Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку: наук. вид.: Вступна стаття; матеріали до бібліографії. К.: ПВП “Задруга”, 2006. 64 с. (5,72 друк. арк.).
 7. Від кафедри історії журналістики до кафедри міжнародної журналістики: шлях довжиною у 54 роки // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. праць зі спеціальності “Журналістика” / за ред. проф. Мелещенка О. К. К.: Б. в., 2007. Вип. 1 (6). С. 6 – 66 (3, 88 друк. арк.).

 

Наукові брошури

 

 1. Міжнародна журналістика-99: зб. робіт магістрів і спеціалістів / за заг. ред. О. К. Мелещенка. К.: Б. в., 1999. Вип. І. 155 с. (6,58 друк. арк.).
 2. Міжнародна журналістика-2000: зб. робіт магістрів і спеціалістів / за заг. ред. О. К. Мелещенка. К.: Б. в., 2000. Вип. ІІ. 135 с. (8,42 друк. арк.).
 3. Міжнародна журналістика-2002: зб. робіт магістрів і спеціалістів / за заг. ред. О. К. Мелещенка. К.: Б. в., 2002. Вип. ІІІ. 187 с. (15,58 друк. арк.).
 4. Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід: зб. робіт магістрів і спеціалістів / за заг. ред. О. К. Мелещенка. К.: Б. в., 2003. Вип. І. 196 с. (16,25 друк. арк.).
 5. Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. праць зі спеціальності “Журналістика”/ за заг. ред. проф. Мелещенка О. К. К.: Б. в., 2007. Вип. 1 (6). 164 с.
 6. Українська журналістика в контексті світової: Зб. наук. праць зі спеціальності “Журналістика” / за заг. ред. проф. Мелещенка О. К. – К.: Б. в., 2008. – Вип. 2 (7). – 156 с. (6, 23 д. а.).
 7. Українська журналістика в контексті світової: Зб. наук. праць зі спеціальності “Журналістика” / за заг. ред. проф. Мелещенка О. К. – К.: Б. в., 2008. – Вип. 3 (8). – 149 с. (6, 33 д. а.).
 8. З історії журналістики Німеччини // Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. праць зі спеціальності “Журналістика” / за заг. ред. проф. Мелещенка О. К. К.: Б. в., 2008. Вип. 3 (8). С. 10 – 48 (1, 81 друк. арк.).

 

Словник

 

 1. Інформація, інформаційний: Словник термінів і понять для журналістів і політологів. К.: Грамота, 2007. (Сер. “Словник”). 72 с. (2,86 друк. арк.). Співавт.: Чічановський А. А., Шкляр В. І.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 

Навчально-методичні статті

 

 1. Особливості вивчення інформаційного комп’ютерного каналу // Методичні засади самостійної роботи студентів-журналістів / за ред. проф. А. І. Мамалиги. К.: ВПЦ “Київський університет”, 1994. С.34 – 47 (0,62 друк. арк.).
 2. Метод моделювання в журналістикознавстві // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. 2002. Вип. 10. С. 20 – 21 (0,18 друк. арк.).
 3. Тестування студентів у процесі вивчення курсу “Історія зарубіжної журналістики” // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посіб. / упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; за заг. ред. В. В. Різуна. К.: ІЖ КНУТШ, 2007. С. 479 – 484 (0,37 друк. арк.).

 

Навчально-методичні брошури

 

 1. Теорія журналістики і масової комунікації в українськомовних і російськомовних джерелах (1991 – 2001): матеріали до бібліографії // Наукові записки: наук. вид. / за ред. В. В. Різуна. 2005. Т. 18. С.159 – 192 (1,80 друк. арк.). Співавт.: Черняков Б. І.
 2. Портретная галерея журналиста-международника: [зразки міжнародних оглядів, міжнародних, політичних і соціальних портретів]. К.: Паливода, 2005. 216 с. (13,5 друк. арк.).
 3. Науково-методична література з журналістикознавства та журналістської педагогіки // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посіб. / упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; За заг. ред. В. В. Різуна. – К.: ІЖ КНУТШ, 2007. С. 525 – 541 (1,63 друк. арк.). Співавт.: Гоян О. Я., Єлісовенко Ю. П., Мамалига А. І.
 4. Портретная галерея журналиста-международника: [зразки міжнародних оглядів, міжнародних, політичних і соціальних портретів] / перевид. К.: Паливода, 2010. 216 с. (13,5 друк. арк.).

 

Конспекти лекцій

 

 1. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / консп. лекцій. К.: Наук. думка, 1992. 96 с. (6 друк. арк.). Співавт.: Різун В. В.
 2. Історія журналістики Великобританії: консп. лекцій / КНУТШ; ІЖ. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 215 с. (10,97 друк. арк.).
 3. Скандинавські медіасистеми (Історія та сучасний стан журналістики Данії, Гренландії, Фарерських островів, Ісландії): консп. лекцій / КНУТШ; ІЖ. К.: ТОВ «Видавництво «Грамота», 2016. 84 с. (3,74 друк. арк.).

 

Тексти лекцій

 

 1. Історія журналістики Росії XVIII сторіччя: текст лекцій. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. 399 с. (26,52 друк. арк.).

 

Навчальні посібники

 

 1. Основи комп’ютерної журналістики: навч. посібн. К.: ВІПОЛ, 1995. 242 с. (15,12 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф., Різун В. В.
 2. Паперові та електронні інформаційні моделі: навч. посібн. К.: ВІПОЛ, 1995. 168 с. (10,50 друк. арк.).
 3. Дисплейленд. Сторінки світового огляду: навч. посібн.: у 2-х ч.: Ч. 1 / укл. О. К. Мелещенко. К.: ВІПОЛ, 1995. 256 с. (23,83 друк. арк.).
 4. Дисплейленд. Сторінки світового огляду: навч. посібн.: у 2-х ч.: Ч. 2 / укл. О. К. Мелещенко. К.: ВІПОЛ, 1995. 248 с. (22,83 друк. арк.).
 5. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування: навч. посібн. К.: ВІПОЛ, 1996. 180 с. (11,24 доук. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.
 6. Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації: сучасне та майбутнє: навч. посібн. К.: РВЦ “Київський університет”, 1997. 173 с. (10,78 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.
 7. Комп’ютер для журналіста: навч. посібн. / КНУТШ; ІЖ. К.: ЦВП, 1998. 270 с. (22,5 друк. арк.). Співавт.: Іванов В. Ф.
 8. Засоби масової інформації зарубіжних країн: ретроспективний бібліографічний посібник / упоряд. О. К. Мелещенко, Б. І. Черняков. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. 250 с. (15,00 друк. арк.). Співавт.: Черняков Б. І.
 9. Інтернет-технології в сучасній журналістиці: моделі та практика: навч. посібн. К.: Б. в., 2005. 155 с. (11 друк. арк.).

 

Навчально-методичні комплекси

 

 1. Публіцистика Віктора Гюго: навч.-метод. комплекс: навч. посібник; хрестоматія; теми рефератів, тести. К.: ПВП “Задруга”, 2003. 224 с. (13,84 друк. арк.).
 2. Публіцистика Джона Ербатнота // навч.-метод. комплекс: навч.-метод. ст.; хрестоматія; теми рефератів. К.: ТОВ “Брама-В”, 2014. 60 с. (5,44 друк. арк.).
 3. Публіцистика Івана Крилова: навч.-метод. комплекс: навч. посібник; хрестоматія; теми рефератів. К.: Логос, 2015. 493 с. (31,14 друк. арк.).
 4. Публіцистика Марка Твена: навч.-метод. комплекс: навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів. К.: Дніпро, 2018. 600 с.: іл. (40,11 друк. арк.).

 

Літ.: Вартанов Г. І. На часі доби // Вітчизна. – 1997. – № 2.

 

Comments are closed.